Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

2008. május 30. napján megtartott közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. §


1./ A Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: egyesület) demokratikus érdekképviseleti, önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet.


2./ Az egyesület jogi személy.


2. §


1./ Az egyesület neve: Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület


2./ Az egyesület székhelye: 4621 Fényeslitke Kossuth u. 96.


3./ Az egyesület működési területe: Magyarország


3. §


1./ Az egyesület emblémája: Szárnyát kiterjesztő gólya, ami a magyar vidék szimbóluma.


2./ Az egyesület pecsétje: Kör alakban tartalmazza a Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület megjelölést, a kör közepén futva Fényeslitke székhelyet.

 

II.

AZ EGYESÜLET CÉLJA


4. §


A Felső-Szabolcsi és Rétközi régió gazdasági, közlekedési, idegenforgalmi, kulturális, oktatási, nevelési, környezetvédelmi, egészségügyi fejlődésének elősegítése, a térségi logisztika létrehozásának előmozdításával, a határmenti és nemzetközi együttműködési kapcsolatok erősítésével, a térség befektetői adottságait felhasználó lehetőségek feltárásával, az ezzel kapcsolatos marketing munka biztosításával, a közösségi gondolkodásmód vidékfejlesztést és térségfejlesztést átölelő szemléletével.


AZ EGYESÜLET FELADATA


5. §


1./ Az egyesület alapszabály szerinti, jogszabályoknak megfelelő működésének biztosítása.


2./ A Leader közösségi fejlesztések koordinálása, program-előkészítése, lebonyolítása és elkészítése.


3./ Az Európai Unió Dokumentumainak széles körben történő megismertetése. Hazai és külföldi programok, tapasztalatcserék és tanulmányutak, illetve egyéb programok szervezése.


4./ Együttműködés a Kisvárda és Térsége, valamint a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásokkal.

 


6./ Térségi logisztika kiépítésében való közreműködés, tevékenységének hazai és nemzetközi ismertetése, településfejlesztési tevékenység.


7./ Tájékoztató anyagok előállítása, bemutatók, kiállítások, vásárok, konferenciák, tanácskozások szervezése, illetve szervezésében való közreműködés.


8./ Gazdálkodási tevékenységgel összefüggő ismeretek terjesztése.


9./ Kapcsolattartás és együttműködés nemzetközi szervezetekkel és külföldi egyesületekkel, Leader közösségekkel az egyesület céljának megvalósítása érdekében, nemzetközi tevékenység.


10./ A feladatok megvalósításához szükséges személyi, tárgyi- és pénzügyi eszközök feltételeinek biztosítása, az abban érdekelt állami, önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi szervezetek bevonásával.


11./ Az egyesület tevékenységében érdekelt szervezetek és személyek munkájának összehangolása.


Az egyesület biztosítja, hogy a közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül kérelem útján más is részesülhessen.

Az egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az egyesület fő tevékenysége.

Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.

Az egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti.

A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.


Az egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.


Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint települési önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.


Az egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.


Az egyesület által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja alapján:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

- tudományos tevékenység, kutatás,

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

- kulturális tevékenység,

- kulturális örökség megóvása,

- műemlékvédelem,

- természetvédelem, állatvédelem,

- környezetvédelem,

- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

- emberi és állampolgári jogok védelme,

- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,

- közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,

- fogyasztóvédelem,

- rehabilitációs foglalkoztatás,

- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,

- euroatlanti integráció elősegítése,

- közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások,

- a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység,

- bűnmegelőzés és áldozatvédelem.

- A vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a vidéki területeket vonzóbbá tévő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása érdekében.

- Vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések bevezetése.

- A szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti területi koherencia és szinergia megerősítése a helyi stratégiákon keresztül.


12./ A célok megvalósítása érdekében az Egyesület tevékenységei különösen:


A 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. Tengely tekintetében:

az érintett területre vonatkozó tanulmányok készítése;

a területre és a helyi fejlesztési tervre vonatkozó tájékoztatásra irányuló intézkedések;

a helyi fejlesztési terv előkészítésében és végrehajtásában közreműködő személyzet képzése;

promóciós rendezvények és vezetőképzés;

helyi fejlesztési terv végrehajtása.


A 1698/2005/EK rendelet által átfogott IV. Tengely tekintetében:

Jól azonosított szubregionális vidéki területekre irányuló területalapú, helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása, multiszektorális tervezése és végrehajtása, a helyi gazdaság különböző ágazatainak szereplői és projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva;

helyi köz- és magánszférabeli partnerségek kialakítása;

a helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására vonatkozó döntéshozatal;


A 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és IV. Tengely tekintetében:

Az Egyesület működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és tevékenységek;

A helyi fejlesztési terv/stratégia megvalósításának pénzügyi igazgatása;

Részvétel a belföldi és az európai hálózatok találkozóin;

Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott animációs és hálózatépítési (networking) feladatok teljesítése;

Helyi Vidékfejlesztési Tervre/Stratégiára vonatkozó információszolgáltatás;

Az emberi erőforrások fejlesztése a helyi együttműködés és partnerség elősegítése érdekében; konfliktuskezelés;

A Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia megvalósítását célzó projektek vonatkozásában a több szektorra kiterjedő együttműködések ösztönzése és támogatása;

Az Egyesület tevékenységének népszerűsítése;

A Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia megvalósításában résztvevő partnerek képzése;

Az Egyesület tagjainak képzése a Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia végrehatása érdekében;

Az érintett területekre vonatkozó tanulmányok készítése;

Az Egyesület képviselete különböző tanácskozásokon és eseményeken.


Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik az Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatóságával és illetékes szervezeti egységeivel, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes szervezeti egységeivel.


13./ Az egyesület Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.

 

III.

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA, AZ EGYESÜLET TAGJAI


6. §


1./ Az egyesület tagjai lehetnek azok a természetes személyek, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteik, akik az egyesület alapszabályát elfogadják, az egyesület tevékenységét, feladatai megvalósítását anyagilag és erkölcsileg támogatják és meghatározott tagsági díjat fizetnek.


AZ EGYESÜLET TISZTELETBELI TAGJA


7. §


1./ Tiszteletbeli tagként felvehető az a magánszemély, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével elsősorban erkölcsileg támogatja az egyesületet.


A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE


8. §


1./ Az egyesületbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.


2./ Az egyesületi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással, vagy törléssel szűnik meg.


3./ A tagfelvétel kérdésében a közgyűlés határoz. A közgyűlés azt a jelentkezőt veheti fel az egyesület tagjai sorába, aki a tagság 25%-a+1tag ajánlásával rendelkezik.

Az egyesület a tagjairól és tiszteletbeli tagjairól nyilvántartást vezet.


4./ Az egyesületi tagság megszűnik a tag kilépésével.

A kilépés bejelentése a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett nem anyagi jellegű, valamint tagdíjfizetési kötelezettségei alól, megszűnik azonban a tagságából eredő jogok iránti igénye.


5./ Törléssel szűnik meg a tagság a tag halálával, nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével.


6./ Az egyesület közgyűlése határozattal kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki a tagdíj fizetését elmulasztja, és tartozását az elnökség írásbeli felszólítása ellenére 15 napon belül nem rendezi.

Az egyesületből való kizárást fegyelmi eljárás során kiszabott jogkövetkezményként is lehet alkalmazni.

A kizárt tag jogaira és kötelezettségeire a 4. pont a mérvadó.

A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen 30 napon belül a bíróságnál jogorvoslattal élhet.

 

IV.

AZ EGYESÜLETI TAG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI


9. §


1./ Az egyesületi tag jogai:

a./ részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein;

b./ tisztségviselőt választhat, tisztségviselővé választható;

c./ észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az egyesület, valamint szerveinek működésével kapcsolatban;

d./ részt vehet az egyesület közgyűlésén, az elnökség tagjainak és tisztségviselőinek, valamint a pénzügyi ellenőrző bizottság tagjainak és elnökének megválasztása, továbbá a határozatok meghozatala során szavazati jogát gyakorolhatja;

e./ ajánlásokat tehet az egyesületet és annak szerveit érintő kérdések megtárgyalására.

 

2./ Az egyesületi tag kötelezettségei

a./ az egyesület alapszabályának és szabályzatainak, valamint az egyesület szervei által hozott határozatoknak a betartása, illetőleg betartásának biztosítása;

b./ az egyesület által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése;

c./ a tagsági díj fizetése, az egyesületi vagyon megóvása;


Az egyesület tagjai a tagdíjat évente egy alkalommal, előre, minden év március hó 30. napjáig kötelesek megfizetni.


A NEM TERMÉSZETES SZEMÉLYRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK


10. §


1./ A nem természetes személy tagra vonatkozó külön szabályok:


A nem természetes személy tag a tagsági jogviszonyból folyó jogait igazolt képviselője útján jogosult gyakorolni.


TISZTELETBELI TAG JOGAI


11. §


1./ Tiszteletbeli tag jogai:

a./ tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén;

b./ véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet az egyesületet érintő kérdésekben;

c./ részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.


2./ Tiszteletbeli tag kötelezettségei:

a./ az egyesület alapszabályának megtartása;

b./ az egyesület erkölcsi támogatása.

 

V.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETI RENDJE


12. §

1./ Az egyesület szervei:

a./ Közgyűlés;

b./ Elnökség;

c./ Pénzügyi Ellenőrző Bizottság.

d./ Munkaszervezet

e./ Tagozatok (civil-, köz- és üzleti szféra)

 

VI.

AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE

A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA


13. §


1./ Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. Az egyesület közgyűlését szükség szerint, de legalább évenként tartja. A közgyűlés időpontját az egyesület elnöksége állapítja meg és annak helyéről, időpontjáról, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról az egyesület tagjait írásban, faxon, vagy elektronikus úton 8 nappal a közgyűlés időpontja előtt értesíteni kell. A részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a közgyűlés helyéről és időpontjáról a hírközlési szervek útján, vagy más megfelelő módon kell tájékoztatni.


2./ A közgyűlésen minden egyesületi tag szavazati joggal rendelkezik, kivéve a tiszteletbeli tagot, aki a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehet részt.


3./ A Közgyűlés a munkáját tagozatokba tömörülve végzi, a tagozatok közötti – a 93/2007 (VII. 29.) FVM rendeletben meghatározott - arányok megtartásával.


4./ A közgyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik.


5./ Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:

a./ az egyesület elnökségének többségi határozata alapján;

b./ ha az egyesület tagjainak egyharmada az ok és cél megjelölésével kívánja;

c./ ha azt a bíróság elrendeli;

d./ ha az egyesület elnöki tisztsége bármilyen okból megüresedik, továbbá ha az elnökség tagjainak száma a létszáma egynegyedét meghaladóan csökken.

e./ ha a pénzügyi ellenőrző bizottság a 25. § 10. bekezdése alapján kéri.


6./ A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egy hónapon belül össze kell hívni.


7./ A rendkívüli közgyűlésre egyebekben az egyesület rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadóak.


8./ A közgyűlés ülései nyilvánosak.


A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATKÉPESSÉGE


14. §


1./ A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van azzal, hogy mindhárom tagozat képviselteti magát a közgyűlésen.


2./ Ha a közgyűlés a megjelentek számára tekintettel nem határozatképes, úgy a 15 napon belüli időpontra összehívott megismételt közgyűlés azonos napirendek megtartása mellett 25 tag jelenléte esetén határozatképes, melyről az eredeti meghívóban a tagokat tájékoztatni kell. A megismételt közgyűlésre minden tag meghívót kap, mely tartalmazza azt a figyelmeztetést, hogy a közgyűlés 25 tag jelenléte esetén határozatképes.


A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE


15. §


1./ A közgyűlés napirendjét az egyesület elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé.


2./ Az egyesület évente egyszeri rendes közgyűlésének az alábbi napirendi pontokat kell tárgyalnia:

a./ az egyesület elnöksége tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása;

b./ a soron következő év programjának jóváhagyása;

c./ a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság beszámolója.


3./ A közgyűlést az egyesület elnöke vezeti le.


A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRE


16. §


1./ A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a./ az alapszabály, a fegyelmi és a szervezeti és működési szabályzat megállapítása és módosítása;

b./ döntés tagsági ügyekben, tagfelvétel, tagkizárás ügyében

c./ az elnökség beszámolójának elfogadása;

d./ hosszú- és középtávú fejlesztési program elfogadása;

e./ az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának, valamint feloszlásának kimondása;

f./ az elnök, az elnökhelyettesek, az elnökségi tagok, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása;

g./ az éves költségvetés, illetőleg a költségvetési beszámoló és az egyszerűsített mérleg, valamint az egyesület éves tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása;

h./ a tagdíj mértékének megállapítása;

i./ mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály, vagy az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a közgyűlés a saját hatáskörébe von,

j./ közhasznúsági jelentés elfogadása.


A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATHOZATALA


17. §


1./ A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza (50%+1), kivéve a tisztségviselők megválasztását, mely határozathoz az Egyesület valamennyi tagjának többségi szavazata szükséges és amely döntést a Közgyűlés titkos szavazással hozza meg.


2./ A közgyűlésen nem szavazhat az, az egyébként szavazati joggal rendelkező tag, akit a szavazás tárgyát képező javaslat érint, vagy aki egyébként elfogult, és elfogultságát a közgyűlés elnökének előzetesen bejelenti.


A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.


3./ Az alapszabály elfogadásához, valamint módosításához, továbbá az egyesület feloszlásának, más egyesülettel való egyesülésének kimondásához kétharmados többség szükséges.


4./ A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha a szavazásra jogosultak egyharmada indítványozza.


5./ A közgyűlés és az elnökség határozatairól nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya. A nyilvántartást az egyesület elnöke vezeti, a közgyűlés és elnökség döntéseit az érintettekkel postai úton közli. 


A TISZTSÉGVISELŐK MEGVÁLASZTÁSA


18. §


1./ Az egyesület tisztségviselői:

a./ Elnök,

b./ Elnökhelyettesek,

c./ Elnökségi tagok,

d./ Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Elnöke,

e./ Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tagjai,

f./ Munkaszervezet vezető.


2./ A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.


Az elnökség tagja nem lehet tagja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak.


A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.


A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.


3./ A Közgyűlés az Elnökség tagjait a Tagozatokon keresztül minősített többséggel, titkos szavazással, közvetett választással választja.


4./ Az egyes Tagozatok legalább egy főt delegálnak az Elnökségbe, azzal, hogy a Civil- és Üzleti tagozat által delegált tagok aránya az Elnökségben minimum 60%-ot el kell érjen, míg a közszféra tagozat által delegált tagok aránya az Elnökségben maximum 40% lehet.


5./ Az egyesület egyéb tisztségviselőit titkos szavazással, minősített szótöbbséggel választja. A tisztségviselők megbízatásának időtartama: 3 év, kivéve a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai, akiket a közgyűlés határozatlan időre választ.


Többes jelölés esetén a szavazás többfordulós, melynek lebonyolítása a következő:

Ha a több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani, amelyben a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt. A választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges egyszerű szavazattöbbséget meg nem szerzi.

 

VII.

AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE


19. §


1./ Az egyesület tevékenységét a közgyűlések közötti időszakban az egyesület elnöksége irányítja. Az elnökség az egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a közgyűlés hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont, vagy az egyesület más szervének hatáskörébe utalt.


2./ Az elnökség feladatai és hatásköre:

a./ az egyesület rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása;

b./ az egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete, a közgyűlési határozatok végrehajtása és a végrehajtás ellenőrzése;

c./ az egyesület rövid távú fejlesztési programjának meghatározása;

d./ az egyesület nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak szervezése;

e./ a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, illetőleg fegyelmi jogkör gyakorlása;

f./ döntés az egyesület pénzeszközeinek felhasználásáról;

g./ az egyesület részére ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitelfelvétele, jogról való lemondás, gazdasági vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint olyan határozat meghozatala, amelyek alapján az egyesület számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkezhetnek;

h./ dönthet mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, vagy az alapszabály, illetőleg az egyesület közgyűlése a hatáskörébe utal.

i./ dönt két közgyűlés közötti időszak között az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy más személy, egység hatáskörébe utal,

j./ elkészíti az éves költségvetést, költségvetési beszámolót és az egyszerűsített mérleget;

k./ Munkaszervezet vezetéséért felelős Munkaszervezet vezető kiválasztása;

l./ képviselőt delegálhat egyéb szervezetekbe;

m./ dönt a helyi vidékfejlesztési stratégia/terv végrehajtása során felmerülő delegált feladat ellátásával összefüggő, Munkaszervezet vezető által összeállított kérelem elfogadásáról, esetleges visszautalásáról;

n./ dönt az Elnök által felterjesztett támogatási rangsor(ok) alapján a forrás(ok) allokációjáról;

o./ utasítja az Elnököt a forrásallokáció során feltárt eljárási hibák javítására;

p./ Jóváhagyja a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes intézkedések végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal útmutatásával összhangban elkészített Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ), javaslatot tesz annak módosítására;

q./ az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel; észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésével kapcsolatban.


3./ Az elnökség – megfelelő fedezet birtokában – dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról. Ezen intézkedésekről az elnökség a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni.


AZ ELNÖKSÉG TAGJAI


20. §


1./ Az elnökség tagjainak száma: 15 fő, az elnök és az alelnök minden esetben tagja az elnökségnek. Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízásként látják el.


2./ Az elnökség tagjai:

Elnök:             Mártha Mihály Tibor  4621 Fényeslitke, Kossuth út 179. sz.,

Elnökhelyettesek:     Kozmáné Kasza Veronika  4492 Dombrád, Petőfi út 4. sz.,

            Katkó Lászlóné  4600 Kisvárda, Halassy Gy. út 32. sz.,

Elnökségi tagok:     Kerekes Miklósné  4524 Ajak, Rákóczi út 84. sz.,

            Szabó László 4622 Komoró, Ungvári út 32. sz.,

            Solymosi László Béla 4492 Dombrád, Andrássy út 170. sz.,

            Koncz Imre 4523 Pátroha, Kossuth út 47. sz.,

            Abonyi Ferenc Rezső 4646 Eperjeske, Béke út 27. sz.,

            Soltész László 4600 Kisvárda, Zrínyi tér 2. sz.,

            Papp László 4525 Rétközberencs, Tokaji út 2. sz.,

            Rákóczi András 4600 Kisvárda, József A. út 29. sz.,

            Makláry Ákos 4546 Anarcs, Kossuth út 34. sz.,

            Tóth Árpád 4623 Tuzsér, Erdért ltp. 2. sz.,

            Lukácsi Attila László 4642 Tornyospálca, Rákóczi út 106. sz.

            Bardi Béla 4545 Gyulaháza, Kossuth út 21/A. sz. 


Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:

a./ az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel;

b./ észrevételek, javaslatok tétele az egyesület működésével kapcsolatban;

c./ javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására;

d./ megbízás alapján az egyesület képviselete;

e./ az egyesületi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása;

f./ felelős a gazdasági, pénzügyi, és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatokért, kivéve ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt maradandóan kinyilvánította.


3./ Az elnökség tagjai tisztségükben 3 évre szóló megbízatásuk után újraválaszthatók.


4./ Az elnökségi tagság megszűnik:

a./ a megbízatás lejártával;

b./ lemondással;

c./ felmentéssel;

d./ visszahívással;

e./ elhalálozással.

 

A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel felmenti azt a tagot, aki egészségi állapota megromlása következtében az elnökség munkájában részt venni képtelen.


A közgyűlés legalább két egyesületi tag javaslata alapján dönt az elnökségi tag visszahívásáról, ha a tag az egyesület célkitűzéseivel igazolható módon ellentétes tevékenységet fejt ki, vagy a tag az elnökség munkájában huzamosabb ideig nem vesz részt.

A felmentést és visszahívást kimondó határozat ellen a tisztségviselő a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a bíróság előtt jogorvoslattal élhet.


AZ ELNÖKSÉG MŰKÖDÉSE


21. §


1./ Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és az ügyrendjét.


2./ Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként ülésezik.

Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnökségi tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével indítványozza.


3./ Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét.


4./ Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket a határozat megküldésével kell értesíteni.


22. §


1./ Az egyesület elnökségének ülését évente kétszer az elnök hívja össze.

Az ülés helyéről, időpontjáról, és a megtárgyalandó kérdésekről – az előterjesztések megküldésével – legalább öt nappal korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat.

Halaszthatatlanul sürgős esetben rövidebb határidő is megállapítható.


2./ Az elnökség a tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes.

A határozatképtelenség miatt elhalasztott elnökségi ülést öt napon belül ismételten össze kell hívni.

Erről a meghívottakat az eredeti meghívóban tájékoztatni kell.


23. §


1./ Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.


Szavazategyenlőség esetén az elnök más által is támogatott szavazata dönt.


2./ Az elnökség tagja az elnökség megbízása alapján képviselheti az elnökséget. Az elnökség ülései nyilvánosak.

 

VIII.

AZ ELNÖK ÉS ELNÖKHELYETTESEK


24. §


1./ Az egyesületet társadalmi kapcsolataiban az elnök jeleníti meg, az egyesületet az elnök képviseli, az egyesület nevében önálló aláírásra jogosult. Az elnök önálló képviseleti joggal rendelkezik. Az elnök sokrétű tevékenységet fejt ki az egyesület céljainak teljesebb megvalósítása érdekében.


2./ Az Elnök jogai és kötelességei:

a)szervezi az Elnökség és a Közgyűlés munkáját;

b)összehívja és vezeti az Elnökség üléseit, vezeti a Közgyűlést;

c)intézkedik és dönt a Közgyűlés, az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben;

d)felügyeli az Egyesület gazdasági ügyeinek alakulását,

e)tevékenységéről beszámol az Elnökség soron következő ülésén;

f)az Egyesület bankszámlája felett a Ptk. 29. § (3) bekezdése alapján Katkó Lászlóné elnökhelyettessel együttesen rendelkeznek,

g)felvilágosítást, tájékoztatást ad az Egyesület tevékenységéről,

h)gondoskodik a közgyűlés és elnökség határozatainak végrehajtásáról

i)gondoskodik a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes intézkedések végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által szabályozott delegált feladatok ellátásáról, mely hatáskört az Elnökség és Közgyűlés nem vonhat el.

j)gondoskodik a 1698/2005EK rendelet III. és/vagy IV. tengelyes végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által szabályozott delegált feladatok ellátásához szükséges támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásáról


3./ Az Elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben Katkó Lászlóné elnökhelyettes látja el az elnök feladatait.


4./ Az Elnök megállapodást köt az Egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről, harmadik személyekkel szerződést köt.

 

IX.

A PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG


25. §


1./ A közgyűlés az egyesület működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot választ.


2./ A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság csak a Közgyűlésnek alárendelt testület.


A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 tagú, az Elnököt és külön a négy tagot a Közgyűlés választja, minősített többséggel, titkos szavazással, közvetlen választással, határozatlan időre. Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági tagságot külső személy is betölthet. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai:


Elnök:     Révész László 4623 Tuzsér, Lónyay út 22. sz.,

Tagjai: Kalinák József 4546 Anarcs, Kossuth út 84. sz.,

    Király Géza 4545 Gyulaháza, Kossuth út 25. sz.,

    Frindik Miklós 4524 Ajak, József A. út 13. sz.,

    Nagy István 4635 Újkenéz, Petőfi út 44. sz.


3./ A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tevékenységéről a bizottság elnöke a Közgyűlésen beszámol.


4./ Nem lehet a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagja és/vagy Elnöke az Egyesület Elnöke, Elnökségi tagja vagy azok közeli hozzátartozója.

Nem lehet a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

a)a vezető szerv elnöke vagy tagja,

b)az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

c)az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

d)az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

5./ A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a működését a saját maga által elfogadott Működési Szabályzat és ügyrend alapján végzi.

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság üléseit a Bizottság Elnöke hívja össze, a Közgyűlés összehívására vonatkozó eljárás szerint. Az ülés határozatképes, ha azon a Bizottsági tagok minimum 2/3-a, 4 fő jelen van. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság döntéseit, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök más által is támogatott szavazata dönt. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Elnöke és egy felkért jelen levő Bizottsági tag írja alá. A jegyzőkönyv egy példányát minden Bizottsági tag és Elnökségi tag 8 munkanapon belül megkapja. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai az Egyesület könyveibe, irataiba bármikor betekinthetnek, ezekről másolatot készíthetnek, az Egyesület dolgozóitól felvilágosítást kérhetnek.


6./ A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladata:

a)az egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata;

b)a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése;

c)tagdíjak befizetésének ellenőrzése;

d)az éves mérleg felülvizsgálata;

e)a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata;

f)a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése;

g)az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése.

h)a működésével kapcsolatos részletes szabályokat tartalmazó Működési Szabályzat és ügyrend elfogadása.


7./ Az ellenőrzések megkezdéséről a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke tájékoztatni köteles az egyesület elnökét. Az ellenőrzés során a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a pénzügyi-gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.


8./ Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az egyesület elnökét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot, vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívnia a figyelmet.


9./ A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltétől számított 30 napon belül a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.


10./ Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem vezetett eredményre, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti a rendkívüli közgyűlés összehívását.

 

X.

TAGOZATOK


26. §

1./ Az Egyesület három tagozatot hoz létre:

a)közszféra tagozat

b)civilszféra tagozat

c)üzleti szféra tagozat


Az egyes tagozatok meghatározása a 93/2007.(VIII.29.) FVM rendeletben foglaltakon alapul.


2./ Az egyesület tagjainak tagozatonkénti megoszlása a következő:

a)az egyesület tagságán belül a közszféra aránya maximum a teljes tagság 40%-a,

b)az egyesület tagságán belül a civil- és üzleti szféra együttes aránya minimum a teljes tagság 60%-a.

3./ Minden tagozat jogosult képviseltetni magát az Egyesület fórumain, az Alapszabályban meghatározott arányok szerint, képviselői útján.

 

XI.

MUNKASZERVEZET, MUNKASZERVEZET VEZETŐ


27. §

1./ Az Egyesületet ügyintézését a Munkaszervezet látja el.


A Munkaszervezet az Egyesület ügyviteli, adminisztratív szervezete, az Egyesület tevékenységét segítő iroda. Szervezeti felépítése, feladatai, létszáma az egyesület tevékenységeihez igazodóan változhat, amely a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerül meghatározásra.


2./ A Munkaszervezet munkáját a hivatal vezetőjeként a Munkaszervezet vezető irányítja. A Munkaszervezet vezető kiválasztásáról az Elnökség gondoskodik. Munkaszervezet vezetői tisztséget az Egyesület tagja, illetve külső személy is elláthat.


3./ A Munkaszervezet dolgozói tevékenységüket munkaviszony keretében látják el. A munkáltatói jogkört a munkaszervezet vezető gyakorolja.


4./A Munkaszervezet vezető:

a)gondoskodik a Munkaszervezet vezetéséről;

b)gyakorolja a munkáltatói jogokat a Munkaszervezet dolgozói vonatkozásában;

c)eljár és dönt a Közgyűlés és az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben;

d)gondoskodik az Egyesület nyilvántartásainak vezetéséről;

e)gondoskodik a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes intézkedések végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal útmutatásával összhangban az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítéséről, javaslatot tesz annak módosítására.

f)az Elnök vagy Katkó Lászlóné elnökhelyettes akadályoztatása estén a bankszámla felett a nem akadályoztatott tisztségviselővel együttesen rendelkezhet.


5./ Az Egyesület a központi rendelet alapján benyújtott kérelmek értékeléséhez, az értékelés és döntés előkészítés érdekében végzendő feladatokat nem szervezheti ki. Az Egyesület gazdasági (pl.: könyvelés, könyvvizsgálat), jogi tevékenységéhez az Egyesülettel szerződéses kapcsolatban levő külső szervezeteket, szakértőket vehet igénybe.

 

XII.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA


28. §


1./ Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.


2./ Az egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:

a./ tagsági díjak;

b./ magán- és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek támogatása, felajánlásai;

c./ alapítványok támogatása és közérdekű célú kötelezettségvállalások;

d./ rendezvények bevétele;

e./ reklámtevékenységből származó bevételek;

f./ állami önkormányzati támogatások;

g./ gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek;

h./ egyéb bevételek.


3./ Az egyesület vagyona:

a./ készpénz, illetve számlakövetelés összege;

b./ készpénzre szóló követelés;

c./ ingatlan- és ingó vagyon.


4./ Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel.

Az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek.


5./ Az egyesület a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdasági-vállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a vonatkozó 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet alapján végzi.


6./ Az egyesület működésével kapcsolatos iratokba, beszámolókba, közhasznúsági jelentésbe az egyesület székhelyén, munkaidőben az elnök jelenlétében bárki betekinthet.

 

XIII.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE


29. §


1./ Az egyesület megszűnik:

a./ feloszlásának a közgyűlés által történt kimondásával;

b./ más egyesülettel való egyesülésével;

c./ feloszlatásával;

d./ megszűnésének megállapításával.


2./ Az egyesület megszűnése esetén az egyesület vagyonának felhasználásáról a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyonról a közgyűlés nem rendelkezett, továbbá, ha az egyesület feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését állapították meg, és a vagyonról nem történt rendelkezés, a vagyona – az esetleges hitelezők kifizetése után – állami tulajdonba került, s azt csak a hasonló célok érdekében tevékenykedő egyesület vagy alapítvány javára lehet felhasználni. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

 

XIV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


30. §


Az egyesület tagjai kötelezik magukat arra, hogy az egyesületi tevékenységgel, illetőleg az egyesületben folytatott tevékenységgel összefüggésben egymás között keletkezett vitás ügyekben mindaddig nem fordulnak bírósághoz, vagy egyéb hatósághoz, amíg a vitás ügyet az egyesület elnöksége nem tárgyalta.


31. §


Az egyesület alapszabályában, illetőleg egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére az egyesület elnöksége jogosult. Az elnökség állásfoglalása az egyesület valamennyi tagjára, illetőleg szervére nézve kötelező.

 

Ezt az Alapszabályt a Közgyűlés 2008. május 30. napján fogadta el.

 

Fényeslitke, 2008. május 30.

 


                                       Mártha Mihály Tibor                                                  

                                      az egyesület elnöke                           

 

LEADER

 

Felső-Szabolcsi Videékfejlesztési Közhasznú Egyesület

 

Széchenyi 2020